July 1, 2019

Tiếng Trung bồi: Chủ đề than vãn


Mời các bạn tiếp tục học tiếng trung giao tiếp với các mẫu câu than vãn khi nói bằng tiếng trung cùng chúng tôi. Chúc các bạn học thật tốt tiếng trung:

1,哎呀,我的媽, 累死我了!

/ Āiyā, wǒ de mā, lèi sǐ wǒ le/

(Aiya, ủa tơ ma, lây sử ủa lờ)

Ây da , mẹ tôi ơi, mệt chết tôi rồi !

2,哎喲,我的腳,走不動了!

/ Āi yō, wǒ de jiǎo, zǒu bù dòng le/

(Ây da, ủa tơ chẻo trẩu bu tung lờ)

Ây dô. Chân của tôi, đi không nổi nữa rồi !

3, 媽呀,這是什麼鬼天氣,熱死我了!

/ Mā ya, zhè shì shénme guǐ tiānqì, rè sǐ wǒ le/

(Ma ya, trưa sư sấn mơ cẩy thiên tri rưa sủ ủa lờ)

Mẹ ơi, đây là cái thời tiết quỷ gì thế này, nóng chết đi được!

4, 哎呀媽呀,我熱成狗啦!

/ Āiyā mā ya, wǒ rè chéng gǒu la/

(Ai ta ma ya, ủa rưa chấng cẩu la)

Ai da, mẹ ơi, nóng chết con rồi !

*熱成狗:/ rè chéng gǒu/ : cách nói của giới trẻ Trung Quốc, dịch nôm na là “ nóng như chó “

5,我的媽, 熱死寶寶了!

/ Wǒ de mā, rè sǐ bǎobǎo le/

(Ủa tơ ma, rưa sí báo bảo lờ)

Mẹ tôi ơi, nóng chết bảo bảo rồi !

*寶寶:em bé, tương tự với từ 寶貝: bảo bối , giới trẻ Trung Quốc hay dùng để gọi yêu một người nào đó hoặc gọi chính bản thân mình .

6,哎呀困死我了, 眼睛都睜不開了!

/ Āiyā kùn sǐ wǒle, yǎnjīng dōu zhēng bù kāi le/

(Aiya khuân sí ủa lờ, dẻn ching thâu trâng bu khai lờ)

Ây da buồn ngủ chết đi được, mắt không mở được ra nữa rồi !

7,哎,以後的日子就不好過了, 我該怎麼辦啊!

/ Āi, yǐhòu de rìzi jiù bù hǎoguòle, wǒ gāi zěnme bàn a/

(Ai, ỉ hâu tơ rư tri chiêu ba gảo cua lơ, ủa cai trẩn mơ ban a)

Ài, những ngày tháng sau này không dễ sống rồi đây, tôi phải làm sao đây!

8,天哪! 怎麼會有這種人!

/ Tiān nǎ! Zěnme huì yǒu zhè zhǒng rén/

(Thiên nả! Trẩn mơ khuây dẩu trưa trủng rấn)

Trời ơi! Sao lại có loại người như thế chứ !

9,天啊!又錯了!

/ Tiān a! Yòu cuò le/

(Thiên a! Yêu trua lờ)

Trời ơi ! lại sai rồi !

10,天啊, 我的內心幾乎是崩潰的!

/ Tiān a, wǒ de nèixīn jīhū shì bēngkuì de/

(Thiên a, ủa tơ nây xin chi khu sừ bâng khuây tơ)

Trời ơi, nội tâm tôi gần như sụp đổ rồi!

11,老天爺,我到底招誰惹誰了,怎麼會遇到這樣倒霉的事情!

/ Lǎotiānyé, wǒ dàodǐ zhāo shéi rě shéi le, zěnme huì yù dào zhèyàng dǎoméi de shìqíng/

(Lảo thiên ýe, ủa tao tỉ trao suấy rửa suấy lờ, trẩn mơ khuây yu tao tre yang tảo mấy tơ sư trính)

Ông trời ơi, rốt cuộc con đã sinh sự với ai chứ, tại sao conlaji gặp phải chuyện đen đủi như thế này !

12,老天啊,還讓不讓本寶寶活!

/ Lǎo tiān a, hái ràng bù ràng běn bǎobǎo huó/

(lảo thiên a, khai rang bu rang bấn báo bảo khúa)

Trời ơi, có còn muốn để cho bổn bảo bảo sống nữa không vậy !

13,老天真不公平,我長得這麼帥怎麼到現在還單身呢!

/ Lǎo tiānzhēn bù gōngpíng, wǒ zhǎng dé zhème shuài zěnme dào xiànzài hái dānshēn ne/

(Lảo thiên trân bu cung pisng, úa trảng tứa trưa mờ soai trển me tao xen trai khai tan sâng nơ)

Ông trời thật không công bằng, con đẹp trai như này tại sao đến giờ vẫn FA!

15,老天真沒眼,像我這樣好的美女怎麼沒有人追呢, 好可惜!

/ Lǎo tiānzhēn méi yǎn, xiàng wǒ zhèyàng hǎo dì měinǚ zěnme méiyǒu rén zhuī ne, hǎo kěxi/

(Lão thiên trân mấy yen, xiang ủa trưa yang hảo ti mấy nủ trên mơ mấy dấu rấn truy nơ, háo khứa ỉ)

Ông trời thật không có mắt, một cô gái xinh đẹp như con tại sao lại không có ai theo đuổi chứ,thật đáng tiếc !

 

 

(Visited 506 times, 1 visits today)