May 23, 2019

Tiếng Trung bồi chủ đề: Ngủ dậy muộn


Chẳng may bạn và người bạn cùng phòng dậy muộn, nếu muốn gọi người đó dậy thì nói như thế nào, cùng học đoạn hội thoại ngắn sau đây nhé!

A: 起床了,起床了。
qǐchuáng le, qǐchuáng le.
Trỉ choáng lơ, trỉ choáng lơ.
Dậy thôi, dậy thôi.

B: 幾點了?
jǐdiǎn le?
Chí tẻn lơ?
Mấy giờ rồi.

A: 很晚了。快起床!
hěn wǎn le. kuài qǐchuáng!
Hấn oản lơ. khoai trỉ choáng!
Muộn lắm rồi, mau dậy thôi.

B: 好吧。
hǎo ba.
Hảo pa.
Được.

TỪ VỰNG BÀI HỘI THOẠI:

1.起床 qǐchuáng Trỉ choáng: ngủ dậy
2.幾點 jǐdiǎn Chí tẻn: mấy giờ
3.很 hěn Hẩn: rất
4.晚 wǎn Oản: muộn
5.快 kuài khoai: nhanh
6.好吧 hǎo ba Hảo pa: được thôi

TỪ VỰNG BỔ SUNG:

(Visited 477 times, 2 visits today)