February 7, 2019

Tiếng Trung Bồi chủ đề: Thể hiện ý kiến


Trong công việc chúng ta luôn muốn thể hiện ý kiến,  quan điểm của bản thân nhưng lại không biết diễn đạt như thế nào. Cho nên hôm nay Tiếng Trung sẽ cung cấp một vài cách thể hiện ý kiến của bản thân.

 

 

1. 就我来说,吸烟对身体不好。

Jiù wǒ lái shuō,  xīyān duì shēntǐ bù hǎo

Chiêu ủa lái xua,  xi den tuây sân thỉ bu hảo.

Theo tôi,  hút thuốc không có lợi cho sức khỏe

2. 我有这个主意。

Wǒ yǒu zhège zhǔyì.

Ủa diểu chưa gưa chủ y.

Tôi có một ý kiến.

3. 我有个建议。

Wǒ yǒu gè jiànyì.

ủa diểu gưa chiên y

Tôi có một đề nghị.

4. 你不觉得告诉驾车很危险吗?

Nǐ bù juédé gàosù jiàchē hěn wéixiǎn ma?

nỉ bu chuếtứa cao su chiechưa hẩn uấy xiển ma.

Bạn không nghĩ lái xe nhanh rất nguy hiểm sao?

5. 在我看来,教育应当完全免费。
Zài wǒ kàn lái, jiàoyù yīngdāng wánquán miǎnfèi.

chai ủa can lái, cheo ùy inh tang uán chóen mẻn phây
Theo tôi nghĩ, giáo dục nên miễn phí hoàn toàn.

6. 我们开门见山吧。
Wǒmen kāiménjiànshān ba.

ủa mân khai mấn chiên san ba
Chúng ta hãy đi thẳng vào vấn đề.

请开门见山说吧。
Qǐng kāiménjiànshān shuō ba.
chỉnh khai mấn chiên san sua ba
Xin vui lòng nói thẳng vào vấn đề.

7. 次长,你怎么看?
Cì zhǎng, nǐ zěnme kàn?

chừ chảng, nỉ chẩn mơ khàn?
Thứ trưởng, ngài thấy thế nào?

8. 先生,请告诉我你的想法。
Pǔ xiānshēng, qǐng gàosù wǒ nǐ de xiǎngfǎ.

xiên sâng, chỉnh cao su ủa nỉ tợ xéng phả.
tiên sinh, xin nói cho tôi biết suy nghĩ của ông.

9. 在我看来,这是一个不错的计划。
Zài wǒ kàn lái, zhè shì yīgè bùcuò de jìhuà.

chai ủa can lái , chưa sư ý ge bú chua tợ chi khoa
Theo tôi thì đây là một kế hoạch hay.

10. 问题在于意识到这情况的人很少。
Wèntí zàiyú yìshí dào zhè qíngkuàng de rén hěn shǎo.

uần thí chai úy y sứ tao che chính khoang tợ  rấn hấn sảo
Vấn đề là có rất ít người nhận thấy được tình hình này.

(Visited 182 times, 1 visits today)