March 16, 2019

Tiếng Trung bồi: Cách đọc các số lớn tiếng Trung


Bạn biết cách đọc các số lớn như triệu, trăm triệu, tỷ…trong tiếng Trung chưa. Nắm được cách đọc các số lớn này rất quan trọng khi bạn muốn giao dịch thanh toán tiền với đối tác. Trong bài học tiếng Trung  ngày hôm nay, Tiếng Trung  sẽ hướng dẫn các bạn đọc các số lớn  nhé.

A: 老师,这个数字怎么说?

lǎoshī, zhè ge shùzì zěnme shuō?

Lảo sư, chưa cưa su chự chẩn mơ sua?

Thưa thầy, số này đọc thế nào ạ?

B: 我看看。哇,这么多零!

wǒ kàn kan. wā, zhème duō líng!

ủa khan khan. Oa, chưa mơ tua lính!

Để thầy xem. Ôi, nhiều số không thế.

A: 我知道十,百,千,万。

wǒ zhīdào shí, bǎi, qiān, wàn.

ủa chư tao sư, pải, chen, oan.

Em biết chục, trăm, nghìn, vạn

B: 对。然后是,十万,百万,千万,亿。

duì. ránhòu shì, shíwàn, bǎiwàn, qiānwàn, yì.

Tuây, rán hâu sư, sứ oan, pải oan, chen oan, y.

Đúng rồi, sau đó là chục vạn, trăm vạn, nghìn vạn, ức.

(Trăm nghìn, triệu, chục triệu, trăm triệu.)

A: 哦,那这是五亿。

ò, nà zhè shì wǔ yì.

Ua, na chưa sư ủ y

Dạ, thế thì đây là 5 ức ( 500 triệu)

B: 对,很好!

duì, hěn hǎo!

Tuây, hấn hảo!

Đúng rồi. Tốt lắm!

TỪ VỰNG BÀI HỘI THOẠI:

1.老师 Lǎoshī Lảo sư: giáo viên

2.这个 zhè ge Chưa cưa: cái này

3.数字 Shùzì Su chự: số

4.怎么 Zěnme Chẩn mơ: thế nào, như thế nào

5.说 Shuō Sua: nói

6.看 Kàn khan : nhìn

7.哇 Wā Oa: biểu thị sự ngạc nhiên

8.这么 Zhème Chưa mơ: như thế

9.多 Duō tua ; nhiều

10零 Líng lính : số 0

11.知道 zhīdào Chư tao: biết

12.十 Shí Sứ: chục

13.百 Bǎi Pải: trăm

14.千 Qiān Chen: nghìn

15.万 Wàn Oan: vạn, chục nghìn

16.然后 ránhòu Rán hâu: sau đó

17.十万 shíwàn Sứ oan: chục vạn, trăm nghìn

18.百万 bǎiwàn Pải oan: trăm vạn, triệu

19.千万 qiānwàn Chen oan: nghìn vạn, chục triệu

20.亿 Yì Y 100,000,000 ức, trăm triệu

21.那 Nà Na: thế

22.五亿 wǔ yì ủ y: 5 ức, 500 triệu

23.很 Hěn Hẩn: rất

(Visited 473 times, 1 visits today)