February 27, 2019

Tiếng Trung Bồi: Các câu giao tiếp ngắn siêu dễ


Chủ đề hôm nay giới thiệu tới mọi người chính là : Các câu giao tiếp ngắn siêu dễ. Khổng chỉ dễ nói mà còn dễ nhớ.

對不起。 Duìbùqǐ. ( tuây bu chỉ ) :Xin lỗi.

我對不住你。 Wǒ duì bù zhù nǐ. ( ủa tuây bu chu nỉ ): Tôi có lỗi với bạn.

抱歉。 Bàoqiàn. ( bao chen ): Xin lỗi.

還行。 Hái xíng. ( hái xíng ): Cũng được.

請再說一次:Qǐng zài shuō yí cì. ( chỉnh chai sua ý sư ) :Xin nói lại lần nữa.

可不是嘛!Kě bú shì ma! ( khửa bú sư ma ) : Đúng là như thế!

正是如此。 Zhèng shì rúcǐ. ( châng sư rú sử ): Chính xác như vậy.

恰是如此。 Qià shì rúcǐ. ( che sư rú sử ): Hoàn toàn như vậy.

當然。 Dāngrán. ( tang rán ): Đương nhiên, tất nhiên.

是的/ 對了/ 不錯Shì de/ duì le/ bú cuò. ( sư tợ / tuây lợ / bú chua ): Đúng rồi (không sai).

確實不對。 Quèshí bú duì. ( chuê sứ bú tuây ): Chắc chắn là sai rồi.

你過獎了。 Nǐ guòjiǎng le. ( nỉ cua chẻng lợ ): Bạn quá khen rồi.

不要怕。 /別怕。 Bùyào pà./Bié pà. ( bú deo pha / bía pha ) : Đừng sợ.

不好意思!Bùhǎoyìsi! ( bu hảo y sư ): Thật là ngại!

麻煩你了! Máfan nǐ le! ( má phán nỉ lợ ): Làm phiền bạn rồi!

我給你添麻煩了! Wǒ gěi nǐ tiān máfan le! ( ủa cấy nỉ then má phán lợ ): Tôi làm phiền bạn rồi!

不要拘禮! Bùyào jūlǐ! ( bú deo chuy lỉ ): Không phải giữ lễ!

一定要這樣Yí dìng yào zhèyàng. ( ý ting deo chưa dăng ): Nhất định phải như vậy.

決不。 。 。 Jué bù… ( chuế bu . …): Quyết không…, nhất định không…

真榮幸之至。 Zhèn róng xìng .( chân rúng xing ): Thật vinh hạnh.

真的。 Zhēn de. ( chân tợ ) : Đúng vậy./ Thật đấy.

可以。 Kěyǐ. ( khứa ỷ ) :Có thể/ đồng ý.

趕快。 Gǎnkuài. ( cản khoai ): Nhanh lên.

我也如此。 Wǒ yě rúcǐ. ( úa dyể rú sử ) :Tôi cũng như vậy.

有可能。 Yǒu kěnéng. ( yếu khửa nấng ): Có khả năng.

胡說。 Húshuō.( hú sua ): Vô lý/ Nói láo.

不可能。 Bù kěnéng. ( bu khửa nấng ) :Không thể nào

永不。 。 。 Yǒng bù… ( dủng bu …) Không bao giờ…

那不行。 Nà bù xíng ( na bu xíng ): Thế thì không được , thế kia không được

(Visited 1,629 times, 1 visits today)