June 23, 2019

Tiếng Trung bồi: Các cách chào hỏi và làm quen thể hiện sự lịch sự, nhã nhặn


Ngoài từ 你好 tiếng trung còn có rất nhiều cách chào hỏi hay. Bạn cần tham khảo dưới đây nhé!

1.Cách đơn giản nhất là thêm “好” vào sau chức danh, tên gọi, vai vế,…

Ví dụ:

“你好” Nǐ hǎo (Ní hảo)

“您好” nín hǎo (Nín hảo)

“你們好“ Nǐ men hǎo (Nỉ mâm hảo)

”老師好“ lǎoshī hǎo (Lảo sư hảo)

Cũng có thể thêm 好 vào danh từ chỉ thời gian.

Ví dụ:

“早上好” zǎo shang hǎo Chào buổi sáng (trảo sang bảo)

“早啊” zǎo a (trảo a)

上午好 shàngwǔ hǎo chào buổi sáng (sang ủ hảo)

下午好 xiàwǔ hǎo chào buổi chiều (xia ú hảo)

中午好 zhōng wǔ hǎo chào buổi trưa (trung ú hảo)

晚上好 wǎn shang hǎo chào buổi tối (oản sang hảo)

2. Một kiểu chào hỏi rất quen thuộc của người Việt và người TQ là hỏi về ăn uống.

你吃了嗎? Nǐ chī le ma? (Nỉ chư phan lơ ma)

吃午飯了沒? Chī wǔ fàn le méi? (Chư ủ phân lơ mấy)

吃晚飯了? Chī wǎn fàn le? (Chư oản phân lơ)

3. Hỏi về công việc, sức khoẻ hay gia đình cũng là một cách chào hỏi hay được dùng khi bạn bè lâu ngày không gặp.

你這段時間忙嗎? Nǐ zhè duàn shí jiān máng ma? dạo này có bận không? (Nỉ trưa toản sứ chiên máng ma?)

最近忙什麼啊? Zuì jìn máng shénme a? dạo này bận gì thế? (truy chin máng sấn mơ a)

工作還好 (順利) 吧! Gōngzuò hái hǎo (shùnlì) ba! công việc vẫn tốt (thuận lợi) chứ? (Cung trua hái hảo suân li ba)

在哪兒工作啦? Zài nǎr gōngzuò la? làm ở đâu rồi? (Trai nả cung trua la)

近況如何? Jìn kuàng rú hé? tình hình dạo này thế nào? (Chin khoáng rú khứa)

一切還好吧? Yí qiè hái hǎo ba? mọi thứ vẫn ổn chứ? (yi tría khoán hảo ba)

身體最近怎麼樣了? Shēntǐ zuìjìn zěn me yàng le? dạo này có khoẻ không? (sân thỉ truây chin trẩn mơ dang lơ)

家里人還好吧? Jiā lǐ rén hái hǎo ba? mọi người trong nhà vẫn khoẻ chứ? (Chi a lỉ rấn hái hảo ba)

hqdefault (2)

4. “Đi đâu đấy?” là một câu có thể coi là cửa miệng của người Việt khi gặp nhau, người Trung Quốc cũng không khác.:D

你去哪兒啊? Nǐ qù nǎr a? (Nỉ truy nả a)

下班了? Xià bān le? Đi làm về rồi à? (Xi a ban lơ)

去上課呀? Qù shàng kè ya? Đi học à? (truy sang khưa ya)

去超市啦? Qù chāo shì la? Đi siêu thị à? (Truy chao sư la)

回家啊? Huí jiā a? Về nhà à? (Khuấy chi a a)

5. Lần đầu gặp mặt, hai bên tỏ ra rất vui khi được gặp nhau sẽ nói:

很高興認識你   Hěn gāoxìng rènshi nǐ (ủa cao xinh rân sư nỉ)

認識你我很高興  Rènshi nǐ wǒ hěn gāoxìng (rân sư nỉ ủa hẩn cao xinh)

6. Lâu ngày không gặp, câu hay nói nhất sẽ là:

好久不見了 Hǎo jiǔ bú jiàn le Lâu lắm rồi không gặp (Hảo chiểu bú chiên lờ)

(Visited 221 times, 1 visits today)