March 12, 2019

Học tiếng trung trong lĩnh vực của dân văn phòng


DÙ làm bất cứ công việc gì bạn đều cần sự giúp đỡ hay giao tiếp với đồng nghiệp. Hôm nay Tiếng Trung-華語文 sẽ giúp các bạn vấn đề này.

工作 Gōngzuò – cung chua: Làm việc

在辦公室 Zài bàngōngshì – chai pan cung sư: Ở văn phòng

Từ vựng:
這個 zhège – trưa cưa: Cái này

忙 máng – máng: Bận

沒問題 méi wèntí – mấy uân thí: Không thành vấn đề

不懂 bù dǒng – pu tủng: Không hiểu

懂dǒng – tủng: Hiểu

問wèn – uân: Hỏi

解釋Jiěshì – chỉa sư: Giải thích

開會kāihuì – khai huây: Họp

報告Bàogào – bao cao: Báo cáo

準備zhǔnbèi – truẩn pây: Chuẩn bị

檔案dǎng’àn – tảng an: File

影印yǐngyìn – ỉnh in: Máy pho to

傳真chuánzhēn – troán(s) trân: Máy fax

快遞kuàidì – khoai ti: Chuyển phát nhanh

辦公室Bàngōngshì – pan cung sư: Văn phòng

馬上來mǎshàng lái – mả sang lái: Đến liền

不舒服bú shūfú – pu su phú: Không khỏe/Khó chịu

請假qǐngjià – chỉnh(s) chea: Xin nghỉ

Mẫu câu:
這個交給你做zhège jiāo gěi nǐ zuò – trưa cưa chieo cấy nỉ chua: Cái này giao cho bạn làm.

對不起,我今天很忙duìbùqǐ, wǒ jīntiān hěn máng – tuây pu chỉ(s), ủa chin thiên hẩn máng: Xin lỗi, tôi hôm nay rất bận.

好的,沒問題hǎo de, méi wèntí – hảo tơ, mấy uân thí: Được rồi, không sao.

如果不懂再來問我rúguǒ bù dǒng zài lái wèn wǒ – rú của pu tủng chái lai uân ủa: Nếu không hiểu thì đến hỏi tôi.

這個部分,我不懂Zhège bùfèn, wǒ bù dǒng – trưa cưa pu phân, ủa pu tủng: Chỗ này tôi không hiểu

請解釋給我聼qǐng jiěshì gěi wǒ tīng – chính(s) chỉa sư cấy ủa thing: Xin giải thích cho tôi nghe

這個明天要做好zhège míngtiān yào zuò hǎo – trưa cưa mính thiên ieo chua hảo: Cái này ngày mai cần làm xong.

等一下要開會děng yīxià yào kāihuì – tẩng ý xea ieo khai huây: Lát nữa phải họp

將報告準備一下jiāng bàogào zhǔnbèi yīxià – cheng pao cao truẩn pây ý xea: Chuẩn bị báo cáo chút.

我找不到檔案wǒ zhǎo bù dào dǎng’àn – úa trảo pú tao tảng an: Tôi tìm không ra tài liệu.

幫我影印bāng wǒ yǐngyìn – pang úa ỉnh in: Giúp tôi phô-tô

幫我傳真Bāng wǒ chuánzhēn – pang ủa troán(s) trân: Giúp tôi fax

幫我叫快遞Bāng wǒ jiào kuàidì – pang ủa cheo khoai ti: Giúp tôi gọi chuyển phát nhanh

幫我寄信bāng wǒ jì xìn – pang ủa chi xin: Giúp tôi gửi thư

請到我的辦公室qǐng dào wǒ de bàngōngshì – chỉnh(s) tao ủa tơ pan cung sư: Mời đến văn phòng của tôi

好的,馬上來hǎo de, mǎshàng lái – hảo tơ, mả sang lái: Được, tôi đến ngay.

我今天不舒服wǒ jīntiān bù shūfú – ủa chin thiên pu su phú: Hôm nay tôi không khỏe.

我要請假wǒ yào qǐngjià – ủa ieo chỉnh(s) chea: Tôi muốn xin nghỉ

(Visited 203 times, 1 visits today)