February 21, 2018

Học tiếng Trung theo chủ đề: Từ vựng về các loại kẹo


Tiếng Trung – 華語文 xin chào các bạn! Chủ đề ngày hôm nay của chúng ta đó là các loại kẹo bằng tiếng Trung. Chúng ta cùng học các từ vựng này nhé! 

1.十錦糖果(shíjǐntángguǒ)

(Sứ chỉn tháng của)

Kẹo thập cẩm

2.扁形糖果(biǎnxíngtángguǒ)

(Bẻn xính tháng của)

Kẹo dẹt

3.硬糖(yìngtáng)

(Inh tháng)

Kẹo cứng

4.水果硬糖(shuǐguǒyìngtáng)

(Suấy của inh tháng)

Kẹo hoa quả

5.夾心軟糖(jiāxīnruǎntáng)

(Che xin roản tháng)

Kẹo mềm có nhân

6.椰子糖(yēzitáng)

(Zê chự tháng)

Kẹo dừa

7.杏仁蛋白軟糖(xìngréndànbáiruǎntáng)

(Xing rấn tan bái roản tháng)

Kẹo mềm nhân ( lòng trắng )trứng hạnh nhân

8.乳脂軟糖(rǔzhīruǎntáng)

(Rủ trư roản tháng)

Kẹo sữa mềm

9.檸檬水果糖(níngméngshuǐguǒtáng)

(Nín mấng suấy của tháng)

Kẹo chanh

10.奶油夾心糖(nǎiyóujiāxīntáng)

(Nải ziếu che xin tháng)

Kẹo bơ sữa

11.奶油軟糖(nǎiyóuruǎntáng)

(Nải ziếu roản tháng)

Kẹo bơ mềm

12.棉花糖(miánhuātáng)

(Mén hoa tháng)

Kẹo bông

13.口香糖(kǒuxiāngtáng)

(Kẩu xeng tháng)

Kẹo cao su

14.可可花生糖(kěkěhuāshēngtáng)

(Khứa khửa hoa sâng tháng)

Kẹo lạc sôcôla

15.炒米糖(chǎomǐtáng)

(Tráo mỉ tháng)

Kẹo xốp

16.花生糖(huāshēngtáng)

(Hoa sâng tháng)

Kẹo lạc ( kẹo đậu phộng )

17.白蘭地酒味糖(báilándìjiǔwèitáng)

(Bái lán ti chiểu guây tháng)

Kẹo có mùi rượu brandy

18.巧克力糖(qiǎokèlìtáng)

(Chẻo khưa li tháng)

Kẹo sôcôla

19.巧克力奶糖(qiǎokèlìnǎitáng)

(Chẻo khưa li nải tháng)

Kẹo sôcôla sữa

20.巧克力粒糖(qiǎokèlìlìtáng)

(Chẻo khưa li li tháng)

Kẹo sôcôla viên

21.巧克力軟糖(qiǎokèlìruǎntáng)

(Chẻo khưa li roản tháng)

Kẹo sôcôla mềm

22.巧克力夾心軟糖(qiǎokèlìjiāxīnruǎntáng)

(Chẻo khưa li che xin roản tháng)

Kẹo mềm nhân sôcôla

23.條形巧克力(tiáoxíngqiǎokèlì)

(Théo xíng chẻo khưa li)

Kẹo sôcôla thỏi

24.蛋形巧克力(dànxíngqiǎokèlì)

(Tan xính chẻo khưa li)

Kẹo sôcôla hình trứng

25.酒心巧克力(jiǔxīnqiǎokèlì)

(Chiểu xin chẻo khưa li)

Kẹo sôcôla nhân rượu

26.金幣巧克力(jīnbìqiǎokèlì)

(Chin bi chẻo khưa li)

Kẹo sôcôla đồng tiền vàng

27.園形巧克力粒糖(yuánxíngqiǎokèlìlìtáng)

(Zoán cính chẻo khưa li tháng)

Kẹo sôcôla hạt tròn

28.奶油夾心巧克力糖(nǎiyóujiāxīnqiǎokèlìtáng)

(Nải ziếu che xin chẻo khưa li tháng)

Kẹo sôcôla nhân bơ sữa

(Visited 277 times, 1 visits today)