December 5, 2017

Học tiếng Trung theo chủ đề: Hỏi thăm nhau


Hỏi thăm nhau là cách thể hiện sự quam tâm một cách lịch sự. Vậy trong tiếng Trung những câu hỏi thăm này đọc như thế nào. Chúng ta cùng khám phá trong bài học hôm nay nhé! 

你好嗎?
nǐ hǎo ma?/ ní hảo ma/

bạn có khỏe không.

很高興認識你。
hěn gāoxìng rènshi nǐ./ hẩn cao xing rân sư nỉ/

rất vui được làm quen với bạn.

嗨,哈羅
hī, hāluo/ hai, ha lua/

hi, hello

你過得怎麼樣?
nǐ guò dé zěnme yàng?/ nỉ cua tứa chẩn mơ zang/

dạo này sống thế nào?

好久不見。
hǎo jiǔ bú jiàn./ háo chiểu bú chiên/

lâu lắm không gặp

你最近如何?
nǐ zuìjìn rúhé?/ nỉ chuây chin rú hứa/

gần đây thế nào rồi?

你做生意做得怎麼樣?
nǐ zuò shēngyì zuò dézěnme yàng?/ nỉ chua sâng y chua tứa chẩn mơ zang/

công việc làm ăn của anh thế nào?

你去哪裡了?
nǐ qù nǎlǐ le?/ nỉ chuy ná lỉ lơ/

anh đi đâu đấy?

你怎麼心情這麼好?
nǐ zěnme xīnqíng zhème hǎo?/ ní chẩn mơ xin chính chưa mơ hảo/

sao tâm trạng của anh tốt thế?

你今天好像不舒服。
nǐ jīntiān hǎo xiàng bù shūfu./ nỉ chinh thiên hảo xeng bu su phu/

anh hôm nay không được khỏe à.

11.你怎麼看起來這麼疲倦?

nǐ zěnme kàn qǐ lái nàme píjuàn./ ní chẩn mơ khan chỉ lái na mơ pí choan/

sao anh có vẻ mệt mỏi thế.

12.你今天怎麼這麼容易生氣?

nǐ jīntiān zěnme zhème róngyì shēngqì./ nỉ chin thiên chẩn mơ chưa mơ rúng y sâng chi/

sao anh hôm nay lại dễ nổi giận thế.

13.你感冒好了嗎?

nǐ gǎnmào hǎo le ma?/ ní cản mao hảo lơ ma/

anh khỏi ốm chưa?

14.你有進展嗎?

nǐ yǒu jìnzhǎn ma?/ ní ziểu chin chản ma/

có tiến triển gì chưa?

事情進行得怎樣?
shìqíng jìnxíng dé zěnyàng?/ sư chính chin xính tứa chẩn mơ zang/

công việc tiến hành đến đâu rồi?

假期怎麼樣?
jiàqī zěnmeyàng?/ che chi chẩn mơ zang/

kì nghỉ thế nào.

(Tiểu Vũ)

(Visited 562 times, 1 visits today)