March 1, 2019

Học tiếng Trung có khó không?


Tiếng Trung là một trong những loại ngôn ngữ có nhiều người sử dụng nhất. Nhưng khó khăn trong quá trình học tiếng trrung là vì ngôn ngữ này thuộc dạng ngôn ngữ tượng hình. Điều này khiến cho người nước ngoài học khó nhớ từ. Vậy các bạn thấy tiếng trung như thế nào? Có khó không 

A: 你在學中文嗎?
nǐ zài xué Zhōngwén ma?
Nỉ chai xuế trung uấn ma ?
Bạn đang học tiếng Trung à?

B: 對,我在大學學習。
duì, wǒ zài dàxué xuéxí.
Tuây, ủa chai ta xuế xuế xí
Đúng, tôi học ở trường đại học

A: 學中文難不難?
xué Zhōngwén nán bu nán?
Xuế trung uấn nán pu nán ?
Học tiếng Trung có khó không?

B: 我覺得說還可以,寫很難。
wǒ juéde shuō hái kěyǐ, xiě hěn nán.
ủa chuế tợ sua hái khứa ỷ. Xiể hẩn nán
Tôi nghĩ học nói cũng bình thường, nhưng học viết thì rất khó.

1.在 zài chai: Đang
2.學 xué xuế: Học
3.中文 Zhōngwén trung uấn: Tiếng Trung
4.大學 dàxué ta xuế: Đại học
5.學習 xuéxí xuế xí: Học
6.難 nán nán: Khó
7.覺得 juéde chuế tợ: Nghĩ rằng, cảm thấy
8.還可以 hái kěyǐ hái khứa ỷ: Cũng được, bình thường
9.說 shuō sua: Nói

(Visited 85 times, 1 visits today)