August 24, 2017

Học tiếng trung: Các câu thường dùng khi chia tay


Dưới đây là những mẫu câu thường dùng khi chia tay -Tạm biệt. Hy vọng sẽ giúp bạn học thật tốt tiến trung.

1. 再見 / Zàijiàn/ chai hen :Tạm biệt

2. 明天見/ Míngtiān jiàn/míng then chen : Ngày mai gặp.

3. 一會見 / Yí huì jiàn/ ý huây chen : Chút nữa gặp.

4. 明天我要回國了./ Míngtiān wǒ yào huíguóle./mính thiên ủa giao huấy cúa lơ : Ngày mai tôi phải về nước rồi.

5. 祝你平安,健康. / Zhù nǐ píng’ān, jiànkāng. /chu nỉ píng an chen khang : Chúc bạn bình an khoẻ mạnh.

6. 有機會我會再來. / Yǒu jīhuì wǒ huì zàilái. /yểu chi huây ủa huây chai lái :Có cơ hội tôi sẽ quay lại.

7. 我希望能再見到你。/ Wǒ xīwàng néng zàijiàn dào nǐ./ủa xi uang nấng chai chen nỉ:Tôi hy vọng có thể gặp lại bạn.

8. 不要忘了我。/. Búyào wàngle wǒ./bú eo uang lơ ủa : Đừng quên tôi nhé.

9. 到那兒我會給你打電話。/ Dào nàr wǒ huì gěi nǐ dǎ diànhuà./tao na ủa huây cấy nỉ tả ten hoa : Đến đó tôi sẽ gọi điện cho bạn.

10. 明天你走了,我們特意來看望你們的。/ Míngtiān nǐ zǒule, wǒmen tèyì lái kànwàng nǐmen de./mính thiên nỉ chẩu lơ , ủa mân thưa y lái khan uang nỉ mân tợ: Ngày mai các bạn đi rồi, chúng tôi đến thăm các bạn.

11. 你們還有什麼需要幫忙嗎?/ Nǐmen hái yǒu shénme xūyào bāngmáng ma?/nỉ mân hái yểu sẩn mơ xuy giao pang máng ma ?: Các bạn có cần giúp đỡ gì không?

12. 該辦的都已經辦好了。/Gāi bàn de dōu yǐjīng bàn hǎole./cai pan tợ tâu ỷ chinh ban hảo lơ : Việc cần làm đã làm hết rồi.

13. 我們十分感謝。/ Wǒmen shífēn gǎnxiè./ủa mân sứ phân cản xia : Chúng tôi vô cùng cảm ơn bạn.

14. 回去後,請向你們的親人問好。/ Huíqù hòu, qǐng xiàng nǐmen de qīnrén wènhǎo./huấychuy hâu chỉnh xeng nỉ mân tợ chin rấn uân hảo : Khi về, cho tôi gửi lời hỏi thăm đến gia đình bạn.

15. 請你們有機會再來。/ Qǐng nǐmen yǒu jīhuì zàilái./chính nỉ mân yểu chi huây chai lái : Có dịp mời các bạn trở lại.

Theo: Tiếng Trung bồi

(Visited 977 times, 1 visits today)