September 29, 2018

Học tiếng Trung bồi theo chủ đề: Cách gói đồ ăn thừa


Bạn đã biết cách bảo nhân viên phục vụ gói đồ ăn chưa ăn hết cho mình khi kết thúc bữa ăn chưa. Hôm nay, chúng ta sẽ học đoạn hội thoại về tình huống này nhé.

 

A: 服務員,這些打包。

fúwùyuán, zhèxiē dǎbāo.

Phú u doén, chưa xiê tả pao.

Nhân viên phục vụ. Cho những thứ này vào túi nhé.

B: 好。

hǎo.

Hảo.

Vâng ạ.

A: 湯可以打包嗎?

tāng kěyǐ dǎbāo ma?

Thang khứa ỷ tả pao ma?

Có thể để canh vào túi đó không?

B: 沒問題。

méiwèntí.

Mấy uân thí.

Không vấn đề.

TỪ VỰNG BÀI HỘI THOẠI

1. 服務員 fúwùyuán Phú u doén: nhân viên phục vụ

2. 這些 zhèxiē Chưa xiê: những thứ này

3. 打包 dǎbāo Tả pao: cho đồ vào túi

4. 湯 tāng Thang: canh
5. 可以 kěyǐ Khứa ỷ: có thể

6. 沒問題 méiwèntí Mấy uân thí: không vấn đề

TỪ VỰNG BỔ SUNG

1. 打包盒 dǎbāo hé Tả pao hứa: bao hộp

2. 給 gěi Cẩy: đưa

3. 分開 fēnkāi Phân khai: chia ra

4. 帶走 dàizǒu Tai chẩu: dẫn đi

5. 外帶 wàidài Oai tai: ngoài ra

6. 堂吃 tángchī Tháng chư: thưởng thức, ăn

7. 還是 háishi Hái sư: hay, hoặc

(Visited 323 times, 1 visits today)