November 5, 2018

Học tiếng Trung bồi: Những câu giao tiếp hàng ngày thường gặp


Chào mừng các bạn đến với chuyên mục tiếng trung bồi, hôm nay chúng ta tiếp tục gặp những câu giao tiếp hàng ngày khi làm việc ở Đài Loan nhé!

A: 六點了,下班吧!

liù diǎn le, xiàbān ba!

Liêu tẻn lơ!xe pan pa

6 giờ rồi. Nghỉ thôi!

B: 你先走吧,我還有事兒沒做完。

nǐ xiān zǒu ba, wǒ hái yǒu shìr méi zuò wán.

Nỉ xen chẩu pa, ủa hái dẩu sư mấy chua oán.

Anh đi trước đi. Tôi còn việc chưa làm xong.

A: 明天做吧。

míngtiān zuò ba.

Minh then chua pa.

Để ngày mai làm đi.

B: 明天是周末,我想今天做完。

míngtiān shì zhōumò, wǒ xiǎng jīntiān zuò wán.

Mính then sư châu mua, úa xẻng chin then chua oán

Ngày mai là cuối tuần. Tôi muốn hôm nay phải làm xong.

A: 哦。那我先走了。週末愉快!

ò. nà wǒ xiān zǒu le. zhōumò yúkuài!

Ua, na ủa xen chẩu lơ. Châu mua úy khoai!

Ồ, vậy tôi đi trước đây.Cuối tuần vui vẻ nhé!

B: 拜拜!週末愉快!

bāibāi! zhōumò yúkuài!

Pai pai!châu mua úy khoai !

Bye! Chúc cuối tuần vui vẻ!

TỪ VỰNG BÀI HỘI THOẠI:

1.六點    liù diǎn    Liêu tẻn    6 giờ

2.下班    Xiàbān    Xe pan    Tan ca

3.先    Xiān    xen    Trước tiên

4.走    Zǒu    Chẩu    Đi

5.還    Hái    hái    Vẫn

6.事兒    Shìr    sư    Việc

7.做    Zuò    chua    Làm

8.完    Wán    oán    Xong

9.明天    Míngtiān    Mính then    Ngày mai

10.週末    Zhōumò    Châu mua    Cuối tuần

11.想    Xiǎng    Xẻng    Muốn

12.今天    Jīntiān    Chin then    Hôm nay

13.愉快    Yúkuài    Úy khoai    Vui vẻ

14.拜拜 ​​   Bāibāi    Pai pai    Bai bai

(Visited 971 times, 1 visits today)