September 30, 2017

Học tiếng Trung bồi “Chủ đề màu sắc”


Chúng ta cùng  học về các loại màu sắc trong tiếng Trung  nhé, các bạn đã biết màu nào rồi?. Sau đây là  một số màu cơ bản hay dùng hơn.

Học tiếng Trung bồi chủ đề màu sắc

顏色- Yánsè-dén sưa-   Màu sắc

粉紅色: Fěnhóngsè- phẩn húng sưa- màu hồng

紅色-  Hóng sè – húng sưa- màu đỏ

黃色: Huángsè- hoáng sưa- màu vàng

橙色-Chéngsè- chấng sưa- màu cam

綠色- Lǜsè- luy sưa- màu xanh lục

藍色- Lán sè- lán sưa- màu xanh lam

紫色- Zǐsè- chử sưa- màu tím

灰色- Huīsè- huây sưa- màu tro

白色-Báisè- pái sưa- màu trắng

黑色-Hēisè- hây sưa- màu đen

深色-Shēn sè- sân sưa- màu đậm

淺色-Qiǎn sè- chẻn sưa- màu nhạt

深藍色-Shēnlán sè- sân lán sưa- màu xanh lam đậm

淺綠色-Qiǎn lǜsè- chẻn luy sưa- màu xanh lục nhạt

透明-Tòumíng- thâu mính- trong suốt

熒光色-Yíngguāng sè- ính quang sưa- màu dạ quang

你喜歡什麼顏色? -Nǐ xǐhuān shénme yánsè?- ní xỉ hoan sấn mơ dén sưa? Bạn thích màu gì?

我喜歡粉紅色-Wǒ xǐhuān fěnhóng sè- úa xỉ hoan phẩn húng sưa- Tôi thích màu hồng

它看起來很可愛-Tā kàn qǐlái hěn kě’ài- tha khan chỉ lái hấn khửa ai – Nhìn nó rất đáng yêu.

白色的也很好看-Báisè de yě hěn hǎokàn- pái sưa tợ dể hấn hảo khan- màu trắng nhìn cũng rất đẹp.

黑色的很耐看-Hēisè de hěn nàikàn- hây sưa tợ hán nai khan-  Màu đen rất ưa nhìn.

藍色的很好搭配衣服-Lán sè de hěn hǎo dāpèi yīfú- lán sưa tợ hấn hảo ta phây y phu- màu xanh lam rất dễ phối hợp quần áo.

深色的不容易髒-Shēn sè de bù róngyì zāng- sân sưa tợ pu rúng y chang- màu đậm không dễ bẩn

熒光色的晚上比較安全-Yíngguāng sè de wǎnshàng bǐjiào ānquán- ính quang sưa tợ oản sang pỉ cheo an choén- màu dạ quang buổi tối sẽ an toàn hơn
Nguồn: tiengtrungboi.com

(Visited 973 times, 1 visits today)