November 4, 2018

Học tiếng Trung bồi: Cái này gọi là gì, cái kia gọi là gì


Bạn chưa biết tên một đồ vật nào đó, bạn cần hỏi như thế nào trong tiếng Trung. Bài học hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách hỏi tên gọi một đồ vật trong tiếng Trung

A: 這個叫什麼?

zhège jiào shénme?

Chưa cưa cheo sấn mơ?

Cái này gọi là gì?

B: 這個叫“碗”。

zhège jiào “ wǎn” .

Chưa cưa cheo “ oản”.

Cái này gọi là cái bát

A: 那個叫什麼?

nàge jiào shénme?

Na cưa cheo sấn mơ?

Cái kia là cái gì?

B: 那個叫“筷子”。

nàge jiào “ kuàizi” .

Na cưa cheo “ khoai chự”.

Đó là đũa

TỪ VỰNG BÀI HỘI THOẠI:

1.這個    zhège    Chưa cưa: Cái này

2.那個    nàge    Na cưa: Cái kia

3.叫    jiào    cheo: Gọi là

4.什麼    shénme    Sấn mơ: Cái gì
5.碗    wǎn    Oản: Bát

6.筷子    kuàizi    Khoai chự: Đũa

TỪ VỰNG BỔ SUNG:

1.雙    shuāng    xoang: Đôi

2.一雙筷子    yī shuāng kuàizi    Y xoang khoai chự: Một đôi đũa

3.碟子    diézi    Tiá chự: Cái đĩa

4.盤子    pánzi    Pán chự: Cái mâm

5.勺子    sháozi    Sáo chự: Cái thìa

6.刀叉    dāochā    Tao cha: Dao ăn

7.會用    huìyòng    Huây dung: Biết dùng

8.夾    jiā    che: Gắp

9.夾菜    jiā cài    Che chai: Gắp thức ăn

(Visited 649 times, 1 visits today)