March 29, 2019

Học tiếng Trung bồi: Cách giới thiệu cấp trên


Chào mừng bạn đến với chuyên mục tiếng Trung bồi, khi tham gia chương trình xkld chắc chắn bạn phải trang bị kiến thức cơ bản về nhà máy, chức danh và nhiệm vụ của mình. Hôm nay chúng ta cùng học đoạn hội thoại thường gặp trong nhà máy nhé!

A: 我先給大家介紹一下。

wǒ xiān gěi dàjiā jièshào yīxià.
ủa xen cẩy ta che chia sao ý xe.
Trước tiên tôi xin giới thiệu với mọi người.

A: 這位是張總。這位是李總。
zhè wèi shì Zhāng Zǒng. zhè wèi shì Lǐ Zǒng.
Chưa uây sư chang chủng. chưa uây sư lí chủng.
Đây là Tổng giám đốc Trương. Đây là tổng giám đốc Lí.

B: 張總,您好!
Zhāng Zǒng, nínhǎo!
Chang chủng, nín hảo!
Xin chào tổng giám đốc Trương

C: 您好,李總!久仰,久仰!
nínhǎo, Lǐ Zǒng! jiǔyǎng, jiǔyǎng!
Nín hảo, lí chủng, chiếu giảng, chiếu giảng!
Xin chào tổng giám đốc Lí. Từ lâu đã ngưỡng mộ

B: 今天能見到您,真高興!
jīntiān néng jiàndào nín, zhēn gāoxìng!
Chin then nấng chen tao nín, chân cao xinh!
Hôm nay gặp được anh tôi rất vui

A: 大家快坐吧!
dàjiā kuài zuò ba!
Ta che khoai chua pa!
Mọi người mau ngồi đi!

TỪ VỰNG BÀI HỘI THOẠI

1.先 Xiān Xen: trước
2.給 Gěi Cẩy: cho
3.大家 dàjiā Ta che: mọi người
4.介紹 jièshào Chia sao: giới thiệu
5.久仰 jiǔyǎng Chiếu giảng: ngưỡng mộ đã lâu
6.今天 jīntiān Chin then: hôm nay
7.能 néng Nấng: được,có thể
8.見到 jiàndào Chen tao: gặp được, gặp
9.真 zhēn Chân: thật, rất
10高興 gāoxìng Cao xinh: vui, vui vẻ
11.快 kuài Khoai: nhanh, mau
12.坐 zuò Chua: ngồi
13.張總 Zhāng Zǒng Chang chủng: Tổng giám đốc Trương
14.李總 Lǐ Zǒng Lí chủng: Tổng giám đốc Lí

TỪ VỰNG BỔ SUNG

1.經理 jīnglǐ Chinh lỉ: giám đốc
2.總經理 zǒngjīnglǐ Chủng chinh lỉ: tổng giám đốc
3.老闆 lǎobǎn Láo pản: ông chủ
4.久仰大名 jiǔyǎng dàmíng Chiếu giảng ta mính: ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu
5.幸會 xìnghuì Xinh huây: vui khi được biết, gặp..
6.貴姓 guìxìng Quây xinh: quý tính

(Visited 314 times, 1 visits today)