April 26, 2018

500 chữ hán cơ bản nhất: chữ 二


Gợi ý: Dùng 2 gạch ngang 二 để ghi số 2, gạch dưới dài hơn gạch trên.

Bộ thủ: Bộ nhất一

Từ thường dùng:

二月 èryuè nhị nguyệt: tháng 2

十二月 shí’èryuè thập nhị nguyệt: tháng 12, tháng chạp

十二分 shí’èrfēn thập nhị phân: hết sức, rất

星期二 xīngqī’èr tinh kì nhị: thứ ba

独一无二 dúyī-wú’èr độc nhất vô nhị: độc nhất vô nhị

说一不二 shuōyī-bú èr thuyết nhất bất nhị: nói một không hai

数一数二  shǔyī-shǔ’èr sổ nhất sổ nhị: nhất nhì

一分为二 yī fēn wéi èr nhất phân vị nhị: một tách thành hai

一穷二白 yī qióng èr bái nhất cùng nhị bạch: một ngheo hai trắng

Nguồn: Tiếng Trung bồi

(Visited 260 times, 1 visits today)